At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
regulamin – TRÓJKONFERENCJA 2023
Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi udziału w konferencji przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 5/7, 00-183, NIP: 5260251948 (dalej Sekcja Psychoterapii).

zakres usług 

§ 2. 1. Sekcja Psychoterapii świadczy usługę (PKWiU 82.30.11.0) w zakresie organizacji i sprzedaży biletów uczestnictwa w Konferencji Trzech Sekcji (Trójkonferencji) 2023.

płatności i rezerwacja 

§ 3. 1. Udział w wydarzeniu można rezerwować za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.trojkonferencja2023.sekcjapsychoterapii.pl, zakładka REJESTRACJA. Żadna inna forma zakupu uczestnictwa nie jest ważna.
2. Koszt udziału jest zależny od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sekcji Psychoterapii oraz uprawnienia do zniżki. Moduły cenowe są następujące:

termin wniesienia opłaty

udział standardowy

opłata dla studentów[1]

opłata dla członków sekcji[2]

do 5.05.2023

990,00 zł

590,00 zł

690,00 zł

do 10.07.2023

1040,00 zł

740,00 zł

840,00 zł

do 30.09.2023

1250,00 zł

950,00 zł

1050,00 zł

po 30.09.2023

1450,00 zł

1450,00 zł

1450,00 zł

[1] studenci psychologii, medycyny, pedagogiki, pielęgniarstwa oraz rekomendowanych (PTPsychologiczne) i atestowanych (PTPsychiatryczne) szkół psychoterapii
[2] członkowie jednej z trzech sekcji z opłaconą bieżącą składką

3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za usługę, składając zamówienie. faktura wystawiana jest zgodnie z datą księgowania wpłaty.

dane osobowe i ich przetwarzanie

§ 4. Powyższe informacje znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

zwroty 

§ 5 1. Klient może zrezygnować z rezerwacji, która została dokonana przez w/w formularz – bez podania przyczyny, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres: trojkonferencja@sekcjapsychoterapii.pl.

2. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji  nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia, z zastrzeżeniem ust. 6. Po tym czasie możliwe jest odsprzedanie biletu przez uczestnika (uruchomione zostanie w witrynie na 30 dni przed wydarzeniem). 

3. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji na zasadach określonych w ust. 1-3, Klient nie otrzyma zwrotu za zakupiony bilet uczestnictwa. 

 

zobacz jak

-wejdź na podstronę moje konto > zamówienia,

-wybierz zamówienie, które chcesz przepisać, klikając przycisk Zobacz:

-kliknij numer biletu:

-kliknij przycisk nad kodem QR:

-abyśmy mogli uwzględnić identyfikację osoby, której odstępujesz uczestnictwo, prosimy, powiadom nas o odsprzedaży, wysyłając dane nabywcy na: trojkonferencja@sekcjapsychoterapii.pl,

-jeśli chcesz dokonać zmian w dokumentacji, powinieneś obciążyć osobę, której odstępujesz uczestnictwo refakturą, ta transakcja nie dotyczy korekty dokumentów po stronie organizatorów Trójkonferencji. 

4. Nie dokonuje się zwrotów opłat poniesionych za Usługi wyświadczone w prawidłowy sposób. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia, Organizator zwróci Klientowi pełną kwotę lub zaproponuje uczestnictwo w nowym terminie. 

5. Przez „prawidłowy sposób wykonania usługi”, rozumie się otrzymanie przez Klienta na podany adres e-mail ważnego biletu (w postaci linku do pobrania pliku PDF).

6. Klient, który, z dowolnych przyczyn, nie stawił się na wydarzeniu i nie powiadomił Sekcji Psychoterapii o rezygnacji z wyprzedzeniem w sposób opisany w ust. 1., nie otrzyma zwrotu za zakupiony bilet uczestnictwa.

postanowienia końcowe

§ 6 1. .Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.trojkonferencja2023.sekcjapsychoterapii.pl, zakładka REGULAMIN.

4. W przypadku powstania sporu Klient i Sekcja Psychoterapii będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023.